Generelt om melkekvoter

Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur, se forskrift om kvoteordning for melk § 1.

En melkekvote gir rett til å produsere en gitt mengde melk i løpet av en bestemt periode. Det finnes to typer melkekvoter; grunnkvote og disponibel kvote. Grunnkvoten er tildelt og kjøpt til en eiendom. Eier av landbrukseiendommen har råderett over kvoten. Dersom eieren eier flere landbrukseiendommer, kan grunnkvoten flyttes mellom eiendommer som ligger i samme produksjonsregion. Disponibel kvote er den maksimale mengden melk en melkeprodusent kan produsere uten at det blir pålagt overproduksjonsavgift i et kvoteår. Det er kun grunnkvote som kan selges.

En melkekvote kan omsettes enten separat eller sammen med landbrukseiendom. I SKD 151204 har Skattedirektoratet uttalt at en melkekvote må anses som en tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand. Se også MVA-håndboken under stikkordet Tjenestebegrepet, Melkekvoter.

Kjøp av melkekvoter

Salg av melkekvoter

Leie av melkekvoter

Utleie av melkekvoter