Generelt om melkekvoter

Kjøp av melkekvoter

Skatt

Ved kjøp av melkekvoter, skal denne kostnaden aktiveres som en immateriell eiendel (ikke goodwill), se NRS 17 pkt. 6.1.4. Den skal ikke avskrives, med mindre verdifallet er åpenbart, jf sktl § 6-10 (3). Hvis det mottas offentlig tilskudd for kjøp av melkekvoter skal dette nedskrives mot kostprisen. Se Skatte-ABC om fradragsføring av melkekvote og immaterielle driftsmidler.

Om vurderinger rundt verdsettelse av melkekvotens formuesverdi, se Skatte-ABC.

Verdien av melkekvote skal føres som egen post i kostprisoppgaven som skal leveres i forbindelse med overtakelse av landbrukseiendom. Om fordeling av inngangsverdi (kostpris) på melkekvote ved kjøp av landbrukseiendom, se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av melkekvoter til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

Regnskap

Separat kjøp av melkekvote

KontoKontonavnMva kodeD/K
1010Melkekvote, kjøpt1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Alternative konti for kjøp av melkekvote er konto 1011 Melkekvote, kjøpt fra staten, konto 1012 Melkekvote, kjøpt på det private marked.

Kjøp av melkekvote sammen med landbrukseiendom

KontoKontonavnMva kodeD/K
1020Melkekvote, beregnet ved kjøp av gårdsbruk0Debet
KundekontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: erverv

Salg av melkekvoter

Leie av melkekvoter

Utleie av melkekvoter