Generelt om melkekvoter

Kjøp av melkekvoter

Salg av melkekvoter

Leie av melkekvoter

Separat leie av melkekvoter

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved separat leie av melkekvoter til bruk i avgiftspliktig virksomhet etter hovedregelen i mval. § 8-1.

Regnskap

Separat leie av melkekvote
KontoKontonavnMva kodeD/K
6475Melkekvote, leie av1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Leie sammen med landbrukseiendom

Skatt

Kostnader til leie av melkekvote som nyttes til skattepliktig inntektsgivende aktivitet, er en fradragsberettiget kostnad, jf. sktl. § 6-52.

Merverdiavgift

Utleie av melkekvote sammen med landbrukseiendom er som hovedregel unntatt fra merverdiavgift etter mval. § 3-11 (1). Utleien vil da ikke blir fakturert med merverdiavgift, og det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for inngående merverdiavgift.

I de tilfeller der utleier er frivillig registrert for utleie og melkekvote leies ut sammen med landbrukseiendom vil utleie være fakturert med merverdiavgift. Kjøper vil da ha fradrag for inngående merverdiavgift for leien dersom melkekvoten er til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Regnskap

Leie av melkekvote sammen med leid landbrukseiendom - utleier ikke frivillig registrert
KontoKontonavnMva kodeD/K
6475Melkekvote, leie av0Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Leie av melkekvote sammen med leid landbrukseiendom - utleier frivillig registrert
KontoKontonavnMva kodeD/K
6475Melkekvote, leie av1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: leasing

Utleie av melkekvoter