Generelt om melkekvoter

Kjøp av melkekvoter

Salg av melkekvoter

Separat salg av melkekvoter

Skatt

Fradrag for inngangsverdien gis først ved realisasjon:

  • Gevinst kan inntektsføres, helt eller delvis. Gevinst som ikke er inntektsført, føres på gevinst- og tapskonto.
  • Tap skal føres på gevinst- og tapskonto

Se sktl § 14-53 og Skatte-ABC.

Hvis melkekvotene er kjøpt inn i flere omganger og med ulik kostpris kan skattyter selv velge hvilke kvoter som realiseres eller fra hvilken kvote det realiseres. Se SKD 240613.

Merverdiavgift

Salg av melkekvoter fra melkeprodusenter eller Statens Landbruksforvaltning omfattes ikke av unntaket for salg av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse jf. mval. § 3-9 (1). Melkeprodusentene er ikke delegert offentlig myndighet, og det er dessuten et konkurranseaspekt mellom Statens Landbruksforvaltning og private melkeprodusenter som vil selge kvoter. Se MVA-håndboken under stikkord melkekvoter. Se SKD 151204.

Salg av separate melkekvote er derfor merverdiavgiftspliktig, jf. mval. § 3-1. Jf. SKD 151204 antas avgiftsplikten ved salg fra SLF også å gjelde administrasjonsgebyret. Se også MVA-håndboken under stikkord melkekvoter.

Regnskap

Separat salg av melkekvote
KontoKontonavnMva kodeD/K
1010Melkekvote3Kredit
KundekontoDebet

Melkekvoter som omsettes sammen med landbrukseiendom

Skatt

Melkekvote som realiseres sammen med alminnelig gårdsbruk, følger reglene om realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk, jf. sktl. § 9-13 sjette ledd og § 12-11 fjerde ledd. Se emnet Jord- og skogbruk - realisasjon pkt. 4.9 og emnet Enkeltpersonforetak - beregnet personinntekt (foretaksmodellen) pkt. 4.3.2 i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Salg av melkekvoter sammen med landbrukseiendom følger reglene for salg av fast eiendom jf. mval. § 3-11. Dvs. at salget er unntatt avgiftsplikt. Se MVA-håndboken under stikkord Fast eiendom, Melkekvoter.

Salg av driftsmidler som omsettes i forbindelse med virksomhetsoverdragelse vil være fritatt for merverdiavgift etter mval. § 6-14. Melkekvoter som selges sammen med landbrukseiendommen vil ikke komme inn under fritaket, da salg av slike melkekvoter er omfattet av unntaket i mval. § 3-11 (1), se SKD 151204.

Regnskap

Salg av melkekvote sammen med landbrukseiendom
KontoKontonavnMva kodeD/K
1020Melkekvote, beregnet ved kjøp av gårdsbruk6Kredit
KundekontoDebet
Stikkord: omsetning

Leie av melkekvoter

Utleie av melkekvoter