Bakgrunn

Avgiftsmessig utgangspunkt

Kommunens avgiftssituasjon

Kommuner er merverdiavgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven dersom de omsetter merverdiavgiftspliktig varer og tjenester til andre, og det er ikke noe krav om at slik omsetning skjer som ledd i næringsvirksomhet. Vann, avløp og renovasjonsområdet er eksempler på slik virksomhet. Som følge av registrering i Merverdiavgiftsregisteret vil det foreligge plikt til å beregne utgående merverdiavgift på omsetning og uttak, mens det på den annen side foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den registrerte virksomheten i henhold til merverdiavgiftslovens regler om dette. Justeringsreglene for kapitalvarer i merverdiavgiftsloven kapittel 9 vil gjelde på vanlig måte også for kommuner.

Kommuner driver imidlertid i stor utstrekning også virksomhet som ikke er merverdiavgiftspliktig. For anskaffelser til denne virksomheten, vil kommunen kunne ha rett til kompensasjon for merverdiavgift etter kompensasjonsloven §§ 2 og 3 med de unntak som er nevnt i kompensasjonsloven § 4. Det innebærer at når kommunen bygger veier, parker eller annen infrastruktur, så får kommunen merverdiavgiftskompensasjon slik at merverdiavgiften ikke blir en endelig kostnad for kommunen. Det er egne justeringsregler for kapitalvarer i kompensasjonsloven § 16.

Privat utbyggeres avgiftssituasjon

Private utbyggere vil i mange tilfeller være merverdiavgiftspliktige, og i den forbindelse kunne kreve fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til oppføring av infrastrukturtiltak som pålegges av kommunen.

Private utbyggere kan i noen tilfeller også ha rett til momskompensasjon. Det som står i det følgende om fradrag for inngående merverdiavgift vil gjelde tilsvarende for anskaffelser til kompensasjonsberettiget virksomhet, men vil ikke omtales særskilt.

Andre utbyggere, f.eks. utbygger som fører opp eiendom for salg, driver virksomhet som faller utenfor merverdiavgiftsloven bestemmelser. De vil som følge av dette ikke selv kunne få fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift knyttet til oppføring av infrastruktur.

Stikkord: moms, mva

Modeller for å redusere avgiftskostnaden ved utbygging av infrastruktur