Bakgrunn

I utgangspunktet er det det offentlige som skal sørge for infrastruktur som veier, gangvei, parker og VA-anlegg, men i noen tilfeller pålegger staten, fylkeskommunen eller kommunen private aktører å besørge og/eller bekoste den offentlige infrastrukturen i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 18. Dette skjer som rekkefølgekrav i reguleringsplan eller i utbyggingsavtale. Slike pålegg kan bli svært kostbare for utbygger.

I det følgende omtales fylkeskommuner og kommuner i fellesskap som «kommunen» eller «kommuner».

Dersom kommunen selv besørger opparbeidelse av infrastruktur, kan kommunen på visse vilkår kreve dekning for sine kostnader til dette ved oppkreving av anleggsbidrag/kostnadsrefusjon fra utbygger.
Kommunen har imidlertid også anledning til å pålegge private utbyggere både å bygge og bekoste infrastrukturanlegg. I slike tilfeller vil infrastrukturanlegget normalt overdras vederlagsfritt fra utbygger til kommunen ved ferdigstillelse.
I dette temaet skal vi se nærmere på modeller som kan benyttes for å unngå at merverdiavgift blir en kostnad i prosjektene.

Stikkord: moms, mva

Avgiftsmessig utgangspunkt

Modeller for å redusere avgiftskostnaden ved utbygging av infrastruktur