Om Offentlig-Privat-Samarbeid / OPS

OPS-avtalens innhold - leie eller salg på avbetaling?

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som leier

Når OPS-selskapet anses som den reelle eier av bygget/anlegget, vil avtalen normalt bli klassifisert som en leieavtale med OPS-selskapet som utleier og kommunen som leietaker.
Avgiftsbehandlingen vil da bli som følger:

  • OPS-selskapet vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppførings- og driftskostnader knyttet til bygget/anlegget dersom utleieforholdet faller innenfor utleiers frivillige registrering i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 første og tredje ledd. Dette vil være tilfelle dersom leietaker skal benytte bygget/anlegget i merverdiavgiftspliktig og/eller kompensasjonsberettiget virksomhet, og ville hatt hel eller delvis fradragsrett eller kompensasjonsrett for merverdiavgift ved eget eie av bygget eller anlegget.
  • OPS-selskapet skal beregne utgående merverdiavgift på leie, felleskostnader, etc. som gjelder bygg/anlegg som er omfattet av den frivillige registreringen i Merverdiavgiftsregisteret
  • OPS-selskapet har rett og/eller plikt til å justere inngående merverdiavgift når bruken av kapitalvaren etter anskaffelsen eller fullføringen endres fra fradragsberettiget formål til ikke-fradragsberettiget formål eller motsatt, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 første ledd. Med kapitalvare menes bl.a. fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på skattemessig aktiveringspliktige kostnader utgjør minst kr 100 000, jf. merverdiavgiftsloven § 9-1 andre ledd. Justeringsplikt – og rett til inngående merverdiavgift kan på visse vilkår overføres til ny eier, jf. merverdiavgiftsloven § 9-3 og merverdiavgiftsforskriften § 9-3.
  • Kommunen som leietaker vil ha hel eller delvis fradrags- eller kompensasjonsrett for merverdiavgift på leie, felleskostnader etc. som faktureres fra OPS-selskapet utfra faktisk bruk i merverdiavgiftspliktig og/eller kompensasjonsberettiget virksomhet.
Stikkord: merverdiavgift, moms, leasing, mva

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som reell eier