Om Offentlig-Privat-Samarbeid / OPS

OPS-avtalens innhold - leie eller salg på avbetaling?

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som leier

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som reell eier

Dersom kommunen anses som den reelle eier av bygget/anlegget, vil avtalen normalt bli klassifisert som en avtale om kjøp av fast eiendom/anlegg på avbetaling, med OPS-selskapet som selger og kommunen som leietaker.

Avgiftsbehandlingen vil da bli som følger:

 • OPS-selskapet vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene knyttet til bygget/anlegget, fordi disse blir ansett for å relatere seg til salg av fast eiendom som faller utenfor merverdiavgiftslovens bestemmelser, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 første ledd.
  Dersom det også foreligger en driftsavtale for bygget vil denne normalt bli ansett for å være merverdiavgiftspliktig, og at det dermed kan foreligge rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader som er relevante for denne avtalen.
 • OPS-selskapet skal ikke beregne utgående merverdiavgift på «leien» som da i realiteten blir å anse som betaling av renter og avdrag knyttet til kredittsalg av eiendommen/anlegget.
  • Det skal som utgangspunkt beregnes utgående merverdiavgift på vederlag som knytter seg til drift av kapitalvaren, under forutsetning av at dette anses som en separat tjeneste adskilt fra selve salget av eiendommen.
  • Kommunen vil som reell eier av bygget/anlegget fra og med overdragelsestidspunktet kunne overta justeringsretten til inngående merverdiavgift som har påløpt hos OPS-selskapet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-4.
  • I henhold til merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5 første ledd skal slik overføring av justeringsrett dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra OPS-selskapet som inneholder de opplysninger som fremgår av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 første ledd.
   Krav på oppjustering av merverdiavgift beregnes ut fra antatt bruk i merverdiavgiftspliktig og/eller kompensasjonsberettiget virksomhet for hvert år i justeringsperioden på ti år fra ferdigstillelse.
   Det totale påløpte merverdiavgiftsbeløpet fordeles med 10 prosent på hvert av årene, og eventuelle fradragsberettigede eller kompensasjonsberettigede beløp innberettes på skattemeldingen for merverdiavgift eller skattemeldingen for merverdiavgiftskompensasjon for termin 6 (november/desember) hvert år.
  • Det er normalt at selger og kjøper avtaler hvordan det aktuelle merverdiavgiftsbeløpet skal fordeles mellom partene, og hvordan dette skal hensyntas i forhold til avtalt kjøpesum.
 • Kommunen vil ha kompensasjonsrett eller fradragsrett for inngående merverdiavgift på eventuelle driftskostnader på vanlig måte.
Stikkord: merverdiavgift, moms, mva