Om Offentlig-Privat-Samarbeid / OPS

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en måte å organisere og finansiere store fylkeskommunale og kommunale utbyggingsprosjekter på.

Ved OPS får et privat selskap, ofte opprettet for det aktuelle prosjektet, ansvaret for å finansiere, bygge-, drifte- og vedlikeholde prosjekter. Dette kan f.eks. være (fylkes-)kommunale veier eller bygg og anlegg, eksempelvis skoler, sykehjem, idretts- og kulturanlegg.

Kommunen (offentlig virksomhet) er bestiller og bestemmer kvalitet, omfang og målsettinger for prosjektet gjennom levetiden. En avtalt leie betales fra det tidspunktet bygget eller anlegget er ferdig og kan tas i bruk.

Innholdet i OPS-avtalen vil ha avgjørende betydning for den avgiftsmessige behandlingen i prosjektet. Skillet går på om kommunen er å anse som reell eier, eller om de er reell leier av bygget/anlegget.

Temaet beskriver hvilken rolle partene har i forhold til reelt eierskap av bygget/anlegget, og hvilken betydning dette har for avgiftsmessig behandling av merverdiavgiften.

Stikkord: moms, mva

OPS-avtalens innhold - leie eller salg på avbetaling?

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som leier

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som reell eier