Om Offentlig-Privat-Samarbeid / OPS

OPS-avtalens innhold - leie eller salg på avbetaling?

For korrekt behandling av avgiftsmessige spørsmål, er det avgjørende å foreta en korrekt klassifisering av OPS-avtalen. Det innebærer i denne sammenheng at man avklarer hvilken rolle partene har i forhold til eierskap. Hvorvidt det er kommunen eller OPS-selskapet som er reell eier av bygget eller anlegget ved ferdigstillelse, vil ha avgjørende betydning for den merverdiavgiftsmessige behandlingen (fradrag for utleier eller justering hos kjøper) av kostnader og inntekter hos partene.

I Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 7.des 2015 la de til grunn at kommunen var reell eier av et skolebygg på ferdigstillelsestidspunktet.
Klassifiseringen ble basert på en konkret vurdering av

  • partenes rettigheter, plikter og risiko etter avtalen
  • leasinggjenstandens markedsverdi ved utløpet av leieperioden
  • avtalens innhold for øvrig

Avgiftsmessig konkurransenøytralitet tilsier at transaksjoner som reelt sett er henholdsvis kjøp eller leie behandles deretter avgiftsmessig. Slik oppnås at like tilfeller behandles likt.

Skattedirektoratet la til grunn at de skattemessige vurderinger som gjøres for å avklare om noe skal anses som kjøp på avbetaling eller leie, også er relevant for den avgiftsmessige vurderingen:

Kommunen (leaseren) anses normalt som eier når

  • kommunen etter avtaleperiodens utløp blir eier av gjenstanden uten ytterligere betaling av vederlag
  • kommunen har plikt til å overta gjenstanden til en forhåndsbestemt pris
  • det i leasingavtalen er fastsatt så gunstig pris at det er altoverveiende sannsynlig at leaseren vil overta gjenstanden

Kommunen anses normalt som leietaker når

  • OPS-selskapet anses å ha risikoen for verdinedgang på gjenstanden. Det kan være tilfellet der formuesobjektet vil ha en ikke ubetydelig markedsverdi ved leasingperiodens utløp, og kommunen da har plikt til å kjøpe gjenstanden til markedsverdi.
  • kommunen bare har rett, men ikke plikt til å kjøpe gjenstanden etter avtaletidens utløp

Selv om det i Skattedirektoratets uttalelse forelå momenter som talte for leie, som at det private OPS-selskapet har vedlikeholds- og forsikringsansvar, tilsa de økonomiske realiteter at det lå nærmere å klassifisere avtalen som kjøp på avbetaling, og ikke leie. Det ble særlig lagt vekt på at kommunen hadde rett og plikt til å overta eiendommen vederlagsfritt etter leieavtalens utløp, og at vederlaget for skolen var fastsatt på avtaletidspunktet. Videre ble det lagt vekt på at betalingen av leie var tilpasset finansieringen av bygget, og ikke hva som var markedsleie for bygget.

Stikkord: leasing, omsetning, moms, mva

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som leier

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som reell eier