Merverdiavgift ved interessefelleskap

I mval § 4-4 ligger en bestemmelse som sier at om det er "et interessefellesskap mellom leverandør og mottaker av varer og tjenester, og dette interessefellesskap må antas å kunne føre til en annen fastsettelse av vederlaget enn om det ikke hadde foreligget, kan beregningsgrunnlaget ikke settes lavere enn den alminnelige omsetningsverdien."

MVA-håndboken omhandler kravene i mval § 4-4 nærmere. Det fremgår der at det ikke er tilstrekkelig å konstatere at det foreligger et interessefellesskap for å sette en eventuell avgiftsberegning til side. Det må i tillegg antas at interessefellesskapet har kunnet påvirke vederlaget som ble lagt til grunn ved avgiftsberegningen. Dersom det foreligger et interessefellesskap og det kan konstateres at vederlaget er satt lavere enn den alminnelige omsetningsverdi, må det kunne hevdes å foreligge en presumsjon for at vilkåret for å tilsidesette avgiftsberegningen er til stede. Det må i slike tilfeller påligge leverandøren å godtgjøre at det lave vederlaget skyldes andre forhold enn interessefellesskapet med mottakeren av ytelsene. Det vises der til bestemmelser i mva-forskriften knyttet til omsetning av motorkjøretøy i bilbransjen ved interessefelleskap o.l., se fmva § 4-4-1.

Loven setter altså et krav om en objektiv prisfastsettelse etter armlengdeprinsippet. Normale rabatter vil kunne tas hensyn til, forutsatt at tilfellene er sammenlignbare.

Stikkord: moms, mva