Selger

Kjøper

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Generelt

Miljøgebyr påløper ved import og produksjon av elektriske og elektroniske produkter. Ved salg av disse produktene, skal det også kreves inn miljøgebyr. Selger kan velge om miljøgebyret skal tas inn i produktprisen eller om det skal vises særskilt på faktura eller betalingsdokument.

Ved salg av drikkevarer er det ilagt en miljøavgift på tilhørende emballasje. Denne miljøavgiften skal tas inn i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Unntatt for miljøavgift er emballasje til melk og melkeprodukter, til drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentrater av dette, samt til varer i pulverform.

Andre typer miljøavgifter:

 • Avgifter på fossile brensler
 • Avgift på elektrisk kraft
 • Ikke-bruksavhengige bilavgifter
 • Avgift på flyging av passasjerer
 • Avgift på båtmotorer
 • Avgift på smøreolje
 • Vrakpantavgift på biler
 • Avgift på kunstgjødsel
 • Avgift på plantevernmidler
 • Avgift på flystøy
 • Særskilte avgiftsregler for petroleumsvirksomheten

For mer informasjon om disse miljøavgiftene se NOU 1996: 9 Grønne skatter - en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting kapittel 9.3.

Merverdiavgift

Miljøgebyr anses normalt som en omkostning for avfallsaktøren, og inngår i beregningsgrunnlaget ved fakturering til avfallsbesitterne. Miljøgebyret blir således belagt med utgående merverdiavgift. Det er fradrag for inngående merverdiavgift etter reglene i mval. kapittel 8, nå varen blir brukt i avgiftspliktig virksomhet.

Bokføring

Identifisering av kostnadskonto vil være avhengig av type vare. Miljøgebyret anses som en del av kostprisen og skal aktiveres eller kostnadsføres sammen med anskaffelsen.

Stikkord: miljøavgift, miljøgebyr, erverv