Selger

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Generelt

Det skal beregnes og betales miljøgebyr for import og produksjon av elektriske og elektroniske produkter. Ved import av nye og brukte produkter er det tollvesenet som krever inn gebyret. Ellers er det godkjente returselskaper som tar seg av håndteringen. Ved salg av de samme produktene, skal det kreves inn miljøgebyr. Selger kan velge om miljøgebyret skal tas inn i produktprisen eller om det skal vises særskilt på faktura eller betalingsdokument.

Ved salg av drikkevarer er det ilagt en miljøavgift på tilhørende emballasje. Denne miljøavgiften skal tas inn i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Unntatt for miljøavgift er emballasje til melk og melkeprodukter, til drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentrater av dette, samt til varer i pulverform.

Andre typer miljøavgifter:

 • Avgifter på fossile brensler
 • Avgift på elektrisk kraft
 • Ikke-bruksavhengige bilavgifter
 • Avgift på flyging av passasjerer
 • Avgift på båtmotorer
 • Avgift på smøreolje
 • Vrakpantavgift på biler
 • Avgift på kunstgjødsel
 • Avgift på plantevernmidler
 • Avgift på flystøy
 • Særskilte avgiftsregler for petroleumsvirksomheten

For mer informasjon om disse miljøavgiftene se NOU 1996: 9 Grønne skatter - en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting kapittel 9.3.

Merverdiavgift

Miljøgebyr anses normalt som en omkostning for avfallsaktøren, og inngår i beregningsgrunnlaget ved fakturering til avfallsbesitterne. Miljøgebyret blir således belagt med utgående merverdiavgift.

Stikkord: miljøavgift, miljøgebyr

Kjøper