Hva er motregning

Vilkårene for motregning

Utvidet motregningsrett - avtalt motregning og konnekse krav

Unntak fra motregning

Regnskapsmessig behandling

Regnskapsstandarder omtaler ikke nettopresentasjon av eiendeler og gjeld, men i NRS 8.3.2.3 omtales motregning. Ifølge denne bestemmelsen er etter regnskapslovens bestemmelser utgangspunktet at fordringer skal presenteres som eiendeler, og at lån/gjeld skal klassifiseres som gjeld. I noen situasjoner vil det likevel være tillatt å presentere et nettobeløp i balansen. Motregning kan være et grunnlag for nettopresentasjon av fordringer og gjeldsposter.

Nettopresentasjon med grunnlag i motregning kan bare foretas når følgende vilkår er oppfylt:

  • fordringen/gjelden består mellom de samme partene, og
  • det aktuelle foretaket har en juridisk rett til å kreve motregning, og
  • har intensjon om å foreta oppgjøret ved en nettobetaling, eller å realisere fordringen og betale gjelden samtidig. Her bør det foretas en vurdering om av det er realistisk at dette vil skje.

Et eksempel på at det foreligger en juridisk rett til å kreve motregning er at det inngås en bindende avtale om at mellomværende skal gjøres opp med en nettobetaling. Avtalen må være inngått innen balansedagen for å ha virkning for regnskapet. Dersom det er en etablert praksis mellom partene for at mellomværender alltid gjøres opp med en nettobetaling anses det å være etablert en juridisk rett til å kreve motregning, selv om det ikke foreligger noen skriftlig avtale.

Nettopresentasjon kan også følge av særlovgivning. Eiendomsmeglere, advokater osv. skal presentere klientmidler (bankinnskudd) og klientansvar (gjeld til klienten) netto i balansen. Netto klientmidler skal presenteres i balansen som en eiendel for advokat/megler dersom midlene innestående på konto for klientmidler overstiger klientansvaret (klientgjelden). Det overskytende er da meglers/advokats eiendel. I motsatt fall hvor midlene er lavere enn klientgjelden skal det føres som kortsiktig gjeld i balansen.

Eksempel på regnskapsføring ved motregning

Dersom en av partene er konkurs gjelder reglene i dekningsloven. Vilkårene for motregning er noe annerledes i konkurssituasjoner, og det bør reflekteres i regnskapsføringen dersom motregning er aktuelt mot en part som kan få økonomiske problemer.

Stikkord: klientkonto, klientmidler, kmva