Hva er motregning

Vilkårene for motregning

I tillegg til at det fremsettes en motregningserklæring må følgende vilkår være oppfylt.

  1. Motkravet være forfalt. Det betyr at kreditor, i dette tilfelle motregneren, må ha rett til å kreve betaling.
  2. Frigjøringstiden for hovedkravet være kommet. Dette betyr at skylderen, i dette tilfelle motregneren, har en rett til å gjøre opp kravet som betales gjennom motregningen. Kreditor kan ikke motsette seg tilbakebetalingen.
  3. Kravene være komputable, dvs være av lik enhet som for eksempel penger mot penger. Merk her at fordringer i ulik valuta i utgangspunktet ikke oppfyller dette vilkåret. Likevel følger det av gbl. § 7 første ledd at man normalt har anledning til å oppfylle med fremmed valuta.
  4. Det må foreligge gjensidighet. Gjensidighetsvilkåret innebærer at fordringene må bestå mellom samme parter. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette ved en overdragelse av fordringen (kreditorskifte).
  5. Det eksisterer ingen lov eller avtale mellom partene som innskrenker motregningsretten.

Ved overdragelse av enkle pengekrav kan krav mot avhenderen motregnes mot erververen dersom debitor (motregneren) ble eier av motkravet før han fikk vite om overdragelsen. Ved overdragelse av omsetningsgjeldsbrev og fordringer registrert i Verdipapirsentralen kan man bare unntaksvis motregne. Dersom krav og motkrav skriver seg fra samme rettsforhold (dvs konnekse krav), utvides adgangen til å motregne mot erverver.

Se egen mal for «Motregningserklæring».

Utvidet motregningsrett - avtalt motregning og konnekse krav

Unntak fra motregning

Regnskapsmessig behandling