Hvem har omsetningen?

Mva-pliktig eller unntatt mva?

Ordinært varesalg fra kiosk og servering fra en kantine eller lignende på en institusjon med alminnelig tilgang for offentligheten, vil være avgiftspliktig, jf. mval. § 3-1. En kantine som er til bruk for kommunens ansatte vil også være avgiftspliktig jf. mval. § 3-1. Bestemmelsene om fradrag for inngående merverdiavgift i mval. kapittel 8 kommer da til anvendelse. Det vil da ikke være aktuelt å kreve mva-kompensasjon etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 annet ledd.

Varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av sosiale tjenester er unntatt fra loven dersom varen eller tjenesten leveres av den som yter den sosiale tjenesten, jf. mval. § 3-4 annet ledd. Matservering på institusjoner vil dermed normalt være unntatt. I merverdiavgiftshåndboken fremgår det at levering av mat til hjemmeværende eldre og sosialklienter kan være omfattet. Dette gjelder også levering av mat når denne er en definert del av kommunens eldreomsorg. Det vil da kunne kreves kompensasjon etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a. Skulle dette gjelde private eller ideelle virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å uføre ved lov, kan også disse kreve kompensasjon etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

Også i tilfeller hvor servering til klienter faglig sett er en del av institusjonens sosialpedagogiske opplegg, og ikke er å anse som representasjon, vil avgiften være kompensasjonsberettiget såfremt det foreligger en klar faglig begrunnelse for et slikt opplegg. I de tilfeller der brukerne betaler egenandel, se Finansdepartementets fortolkningsuttalelse i MVA-håndboken kap 23.3, underpunkt 3.6, tredje og fjerde avsnitt.

Dersom maten ikke inngår i et samlet sosialt tjenestetilbud, men er isolert levering av mat til hjemmet, vil tjenesten være avgiftspliktig.

Stikkord: merverdiavgift, moms, kommandittselskap

Delt virksomhet - mva-loven § 3-28?

Begrunnelse ved mva-kompensasjonskrav