Virksomhet som drives eller kan drives i konkurranse

Avgrensning mot virksomhet som drives eller kan drives i konkurranse
Kompensasjon for merverdiavgift skal ikke være i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen artikkel 61. Dette kan være tilfelle der kommuner, fylkeskommuner og interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger mot vederlag tilbyr tjenester i konkurranse med private. Hensikten med kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 er å motvirke konkurransevridninger som en generell kompensasjonsordning for kommuner mv. kan gi opphav til.

For å bedømme hvorvidt begrensningen i rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon kommer til anvendelse eller ikke, er det avgjørende om mottaker av kompensasjonen driver økonomisk aktivitet. Med økonomisk aktivitet menes en virksomhet som består i å tilby varer og tjenester i et marked.

Tjenester som hører inn under kommunenes kjerneområder, anses ikke som økonomisk aktivitet. Heller ikke kommunale aktører som alene ivaretar eksempelvis sosiale eller kulturelle funksjoner, vil anses for å drive økonomisk aktivitet.

Hvor går grensen for økonomisk aktivitet?
Det kan i enkelte tilfeller være tvil om grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Det er også viktig å ta i betraktning at markedsforholdene kan endre seg over tid.
Ved bedømmelsen av om en tjeneste innebærer økonomisk aktivitet eller ikke, er eksempelvis følgende av betydning:

  • Om enheten/institusjonen er et offentlig organ med offentligrettslig myndighet (da vil det oftest falle utenfor statsstøtteregelverket og det kan kreves mva-kompensasjon).
  • Virksomhetsbegrepet er funksjonelt og deler av organet kan derfor drive markedsmessig. Formålet med tjenesten er av stor betydning:
    • Dersom formålet er sosialt, kulturelt eller utdanningsmessig vil dette tale i mot at det dreier seg om økonomisk aktivitet.
  • Finansiering av tjenesten er også av betydning:
    • Dersom brukeren kun betaler en begrenset del av kostnaden relatert til tjenesten, vil dette bidra til å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet.
    • En begrenset egenandel for brukerne viser at tjenesten finansieres solidarisk av samfunnet, noe som er et typisk kjennetegn for de oppgaver som det offentlige påtar seg overfor sine borgere.
  • Om tjenesten er, eller kan være, i konkurranse med andre, vil dette også tale i mot kompensasjonsrett.
Stikkord: kommandittselskap, merverdiavgiftkompensasjon

Eksempler