Mva-kompensasjon - flyktningebolig - mindreårige

Boliger til mindreårige flyktninger er statens ansvar. Dette kan for eksempel være omsorgssentre eller bofellesskap. På lik linje med asylmottak er det dermed ikke en sosialtjeneste som er pålagt kommunen ved lov.

Drift av og anskaffelser til boliger til mindreårige flyktninger er omfattet av avgiftsunntaket for sosiale tjenester i mval. § 3-4. Både kommunale og private aktører kan tilby boliger til mindreårige flyktninger.

Private aktører som tilbyr boliger til mindreårige flyktninger faller utenfor kompensasjonsordningen, se kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette medfører igjen at hvis kommunene tilbyr samme type boliger vil de være i konkurranse med private aktørere på markedet og vil rammes av konkurranseregelene i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 4. Kommunene vil derfor ikke ha krav på kompensasjon for mva på anskaffelser til drift av slike boliger.

Vurderingen av mva-kompensasjon kan sammenliknes med asylmottak, se derfor disse uttalelsene MVA-håndboken og SKD 15/11.

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, flyktningbolig