Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Omfanget av helse- og omsorgstjenester overfor beboerne

Om det gis kompensasjon fullt ut eller delvis avhenger av hvor mange av beboerne som har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Full kompensasjon ytes dersom:

  1. mer enn 80 % av beboerne har fått innvilget slik heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og
  2. alle de øvrige beboere har fått innvilget helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Med heldøgns helse- og omsorgstjenester menes tjenester som ytes jevnlig av hjemmetjeneste og som ytes i tilknytning til en bolig som er tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller boligsameiet, se forskriftens § 7a. Det stilles ingen krav til antall timer som må ytes, men ved avgjørelsen av om noe skal anses som en heldøgns helse- og omsorgstjeneste vil et relevant tolkningsmoment være at reglene er ment å likestille heldøgns helse- og omsorgstilbud med institusjonstilbud. Dette tilsier at det må være et visst omfang av tilsynet fra hjemmetjenesten.

I andre tilfeller enn ovennevnte ytes det en forholdsmessig kompensasjon for den andelen av beboerne som har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. For de øvrige beboere ytes det ingen kompensasjon.

Krav til tilrettelegging

Det er videre en forutsetning for momskompensasjon at boligene er særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Med særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes at boligene må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet, se kompensasjonsforskriften § 7a.

Det kan synes som at det er utleie til beboere som trenger en særskilt tilrettelegging pga. alder og funksjonsnedsettelse som omfattes av ordningen, noe som innebærer at boliger benyttet for personer med blant annet psykiske problemer og rusproblemer faller utenfor. Skattedirektorater har blant annet lagt til grunn at tjenester som f.eks. oppfølgingstiltak overfor flyktninger eller andre vanskeligstilte beboere, er en bruk som faller utenfor kompensasjonsloven, jf. prinsipputtalelse og uttalelse fra SKD.

Stikkord: mvakompensasjon, merverdiavgiftskompensasjon, merverdiavgiftkompensasjon, burettslag, sameige

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer