Kompensasjon for borettslag og sameier

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Det er borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven som er omfattet av de nye reglene om momskompensasjon.

  • Med borettslag menes samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom, se burettslagslova § 1-1. Borettslaget er en selvstendig juridisk person, og det er anskaffelsene til borettslaget som omfattes av kompensasjonsordningen. Anskaffelser som andelshaverne gjør til seg selv er følgelig ikke omfattet av ordningen.
  • Med boligsameier menes eierandel i bebygd eller planlagt bebygd eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendom, se eierseksjonsloven § 4 bokstav a. Sameiet som sådan er ikke å anse som en egen juridisk person, men Skattedirektoratet har lagt til grunn at det er kostnader som skal fordeles på sameierne som er ment å gi grunnlag for kompensasjon. Det er styret som på vegne av sameierne krever kompensasjon, og som sørger for den videre fordelingen av kompensasjon på den enkelte sameier.

Beboere i borettslag og eierseksjonssameier blir på denne måten likebehandlet i forhold til at det er fellesskapets kostnader som det skal kompenseres for. Loven setter ingen begrensninger til hvem som kan være andelseier i borettslag eller sameier i boligsameiet. Det er kun bruken av boenheten som er avgjørende for kompensasjonsretten.

Stikkord: nye, mvakompensasjon, merverdiavgiftskompensasjon, merverdiavgiftkompensasjon, burettslag, sameige

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer