Kompensasjon for borettslag og sameier

Utgangspunktet etter merverdiavgiftskompensasjonsloven er at det ikke ytes kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. Kompensasjon ytes likevel for anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål. Det samme gjelder fellesanlegg i tilknytning til boligene, se kompensasjonsloven § 4 tredje ledd.

Fra 1. januar 2017 har også borettslag (etter borettslagsloven) og boligsameier (etter eierseksjonsloven) rett på kompensasjon på inngående merverdiavgift hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud, jf. kompensasjonsloven § 2.

Utfyllende bestemmelser om kompensasjonsretten finnes i forskrift om mva-kompensasjon til kommuner mv.

Bakgrunnen for lovendringen begrunnes i et ønske om å legge til rette for likebehandling av ulike private aktører og økt fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører.

Stikkord: sosialboliger, burettslag, sameige, merverdiavgiftkompensasjon

Hva innebærer kompensasjonsretten?

Hvilke subjekt omfattes av de nye reglene om momskompensasjon?

Hvilke krav stilles til bruken av boligene for å få momskompensasjon?

Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å oppnå kompensasjon?

Foreligger det justeringsplikt- og rett for borettslag og boligsameier?

Justering for borettslag

Justering for boligsameier

Avsluttende kommentarer