Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Begrepet servering i mval. § 8-3 omfatter ikke servering til eksempelvis eldre bosatt på aldershjem, pleietrengende på sykehjem, eller barn i barnehager. Det antas derfor at slike kostnader kompenseres for inngående mva. Det antas også at det gis kompensasjon for mat til bruk på skolekjøkken i undervisningssammenheng, jf. «mva-håndboken -> m-23-3», underpunkt 3.6.

Mange kommuner organiserer utkjøring av mat til eldre. I noen kommuner betaler de eldre et mindre beløp for dette. Maten kan lages på kommunenes egne aldershjem, eller kjøpes av private leverandører. Merverdiavgiftskostnader ved slik utkjøring av mat omfattes av kompensasjonsordningen. En forutsetning er at ordningen bygger på et kommunalt vedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, jf. avgrensningen av begrepet sosiale tjenester i mval. § 3-4.

Anskaffelser til bespisning i barnehager og i skolefritidsordningen er etter departementets oppfatning til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Det antas derfor at det gis kompensasjon for matutgiftene.
Unntak: Dette forutsetter at foreldrene ikke betaler direkte for maten. I så fall vil ikke kommunen ha noen kostnader i forbindelse med bespisningen.

Finansdepartementet har i et brev av 14. oktober 2004 til Skattedirektoratet avgitt en presiserende fortolkning om kompensasjon ved egenbetaling for mat i barnehager. Dersom en barnehage foretar innkjøp av mat som benyttes til bespisning av barn i barnehagen, vil merverdiavgiften på anskaffelsene være kompensasjonsberettiget. Dette vil også gjelde i tilfeller der matutgiftene dekkes av foreldrene ved egenbetalinger (f.eks. inkludert i oppholdsutgiften) jf. «mva-håndboken -> m-23-5».

Stikkord: merverdiavgiftkompensasjon, bevertning

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet