Matservering som del av tjenestetilbudet

Kommuner kan i utgangspunktet kreve mva-kompensasjon for moms på matservering i kompensasjonsberettiget tjenestetilbud. Merverdiavgiftsloven kap. 8 gir nærmere beskrivelser av hvilke anskaffelser som en kan kreve fradrag (og mva-kompensasjon) for, og sentrale unntak fra retten.

Begrepet servering i merverdiavgiftsloven § 8-3 omfatter ikke servering til eksempelvis eldre bosatt på aldershjem, pleietrengende på sykehjem, eller barn i barnehager. Slike kostnader kan det derfor kreves mva-kompensasjon for jf. merverdiavgiftshåndboken. Det gis også mva-kompensasjon for mat til bruk på skolekjøkken i undervisningssammenheng.

Mat til ansatte i tjenesten omfattes ikke av kompensasjonsordningen, men i noen tilfeller kan ubetydelighetsregelen sammen med en faglig begrunnelse for at den ansatte deltar i måltidet til tjenestemottakerne legges til grunn. Eksempler kan være ansatt i SFO eller barnehagen som spiser sammen med barna. Dette må imidlertid vurderes i hvert tilfelle, og dersom ansatt får dekket lunsj e.l. av arbeidsgiver, vil dette være naturalytelse, som i utgangspunktet er skattepliktig og trekkpliktig.

Merk! Kompensasjonsretten gjelder bare når det er kommunen selv som står for innkjøp og organisering av mattilbudet. Dersom foreldre i barnehagen eller SFO mv. står for innkjøp av maten, får heller ikke kommunen regning på maten, og kan ikke kreve mva-kompensasjon.

Stikkord: bevertning, merverdiavgiftkompensasjon

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet