Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering til mottakere av kommunale helse-/og omsorgstjenester som ledd i f.eks. sosial trening ifm. angstproblematikk mv., kan være kompensasjonsberettiget.
Eksempelvis vil man kunne kreve mva-kompensasjon på restaurantregninger som faglig sett anses som et relevant tiltak i forbindelse med sosial trening for en person med sosial angst. Forutsetningen er at det foreligger en klar faglig begrunnelse for et slikt opplegg, jf. MVA-håndboken .

Merk! Servering til institusjonens/skolens ansatte vil ikke være kompensasjonsberettiget, selv om disse er pålagt å delta i bespisningen.

Dersom foreldrene selv foretar innkjøpene av mat og mottar faktura fra kjøpmann/grossist, vil kommunen ikke ha noen kostnader i forbindelse med bespisningen, og følgelig heller ingen kompensasjonsrett, jf. fortolkningsuttalelsen i MVA-håndboken pkt. 3.6 (F 3. november 2004).

Ved krav om mva-kompensasjon for servering mv. anbefales begrunnelse for kravet i skattemeldingen.

Skattedirektoratet uttalte 7. februar 2005 til et servicekontor at servering utenfor institusjon eller skole til beboere, elever eller klienter i all hovedsak vil være å anse som representasjon, og følgelig ikke kompensasjonsberettiget, jf. MVA-håndboken kap. 23-3 pkt. 3.6..

Stikkord: bevertning, merverdiavgiftkompensasjon

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Storkjøkken med cateringvirksomhet