Matservering som del av tjenestetilbudet

Matservering i barnehager og SFO/AKS

Servering som ledd i sosialpedagogisk tjenestetilbud

Servering som velferdsgode gir ikke rett til mva-kompensasjon

Egenbetaling for mat

Servering utenfor kompensasjonsordningen - eksempler

Institusjoner, skoler eller ansatte i barnevernet vil av og til invitere beboere, elever eller klienter ut på servering utenfor institusjonen eller skolen. Departementet antar at dette vil falle utenfor kompensasjonsordningen, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 2.

Det ytes ikke kompensasjon dersom utkjøring av mat til f.eks. eldre og funksjonshemmede organiseres av kommune eller andre som en ren cateringtjeneste, der mottakeren betaler full pris for mat og utkjøring, jf. «mva-håndboken -> m-23-3» underpkt 3.6

Stikkord: bevertning, kommandittselskap, merverdiavgiftkompensasjon

Storkjøkken med cateringvirksomhet