Utgifter til overnatting innland (nattillegg)

Konto
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

nattillegg

Lønn

Ulegitimert nattillegg

NB! Forhandlingene om statens særavtaler pågår fortsatt, og satsene for 2019 videreføres i 2020 inntil partene er kommet til enighet.

Ulegitimert tillegg som skal dekke utgifter til overnatting, kan utbetales skattefritt på innenlandsreiser i samsvar med satser og legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, se sktbf. § 5-6-12 (4), Særavtale for reiser innenlands § 10 Utgifter til overnatting og sats for nattillegg. At nattillegget er ulegitimert vil i utgangspunktet si at arbeidstaker ikke trenger å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

For reiser i utlandet dekkes kostnader til overnatting kun etter regning.

Det stilles følgende krav for å få utbetalt nattillegget skattefritt:

  • gjelder kun for innenlandsreiser og må ikke overstige satsen for nattillegg i sktbf. § 5-6-12 (4)
  • annet nattillegg er kun trekkfritt i den utstrekning faktiske losjiutgifter dokumenteres
  • når annet nattillegg overstiger de faktiske losjiutgiftene skal det foretas forskuddstrekk i differansen
  • utgifter til overnatting på hotell eller lignende må ikke være dekket av arbeidsgiver og arbeidsgiver må ikke ha sørget for annen overnatting
  • overnatting kan ikke skje i eget hjem, herunder hybel eller hytte
  • ulegitimert nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten
  • utbetaling av ulegitimert nattillegg skal oppfylle legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), unntatt opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier, se også Krav til innhold i reiseregningen

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av trekkfri godtgjørelse, jf. folketrygdloven § 23-2 (3).

Skattedirektoratet har i mars 2008 uttalt at skatte- og trekkfritaket for ulegitimert nattillegg for reiser innenlands bare gjelder når arbeidsgiver holder seg innenfor beløpsgrensen. Utbetaler arbeidsgiveren ulegitimert nattillegg som overstiger beløpsgrensen i sktbf. § 5-6-12 (4) tredje punktum, vil hele beløpet være trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig når faktiske losjikostnader ikke dokumenteres. Det er i slike tilfeller ikke anledning for arbeidsgiveren til å splitte opp godtgjørelsen og innberette det skattefrie beløpet som trekkfritt nattillegg.

Reisetid mellom kl. 22.00-06.00 kompenseres ikke når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass, jf. hovedtariffavtalen § 8 nr. 3, se Særavtale for reiser innenlands § 10 nr. 2 siste kommentar. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes, se Særavtale for reiser innenlands § 9 nr. 1 siste kommentar.

Eksempel - Kost/nattillegg innland, overnattet privat
Utgifter til overnatting fom. det 29. døgn

Det utbetales ikke ulegitimert nattillegg fom. det 29. døgn. Da kan utgiftene dekkes etter Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested som følger:

  • Legitimerte merutgifter til husleie fra det 29. døgnet og inntil 100 uker dekkes inntil et fast beløp per måned, se satser for nattillegg andre avsnitt.
    Etter den tid fastsettes godtgjørelsen konkret.

Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

Et av kravene over er at arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver ikke skal ha subsidiert arbeidstakerens eventuelle losjikostnader direkte eller indirekte. Foreligger slik subsidiering, vil godtgjørelse ut over dokumenterte losjikostnader være skattepliktig.

Innrapportering

Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser innrapporteres på a-meldingen som Nattillegg - trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser