Generelt

Naturalytelse

Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler, jf. skatteloven § 5-12 (1). Med naturalytelser forstås for eksempel ytelser i form av varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris.

Det vil også bli ansett som naturalytelse når:

  • arbeidsgiver betaler direkte til tredjepart for en vare som arbeidstaker bruker privat, uten at arbeidstaker belastes for dette
  • arbeidstaker kjøper varer til seg selv, belaster arbeidsgivers betalingskort og arbeidsgiver betaler kortfaktura

Ikke naturalytelse

Følgende er likestilt med kontanter, og vil da ikke anses som naturalytelse:

  • utenlandsk valuta,
  • sjekker, herunder reisesjekker,
  • gavebrev som kan innløses i kontanter,
  • gjeldsbrev.

Som naturalytelse anses for eksempel heller ikke ytelser hvor:

  • arbeidsgiverens betaling til tredjemann er foretatt på vegne av arbeidstakeren, f.eks. mot trekk i lønn,
  • arbeidstakeren etter lønnsavtalen har krav på å få ta ut slike ytelser hos arbeidsgiveren eller hos andre («på arbeidsgiverens bekostning») inntil et bestemt beløp i tillegg til kontantlønnen, og arbeidstakeren kan velge hvilke gjenstander han vil ta ut, eller
  • arbeidsgiveren refunderer utlegg som arbeidstakeren har hatt til rene privatkostnader.
Stikkord: frynsegoder

Skatteplikt

Trekkplikt

Arbeidsgiveravgiftsplikt

Rapporteringsplikt

Verdsettelse av naturalytelser