PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Verdsettelse av naturalytelser

  Naturalytelser

  Generelt

  Alle skattepliktige naturalytelser er i utgangspunktet trekkpliktige, og skal verdsettes på forskuddsstadiet. I de tilfeller der naturalytelsen er fritatt for forskuddstrekk jf. sktbf. § 5-6-10 bokstav b, må arbeidstakeren ved innlevering av skattemeldingen fastsette verdien av ikke trekkpliktige naturalytelser selv.

  Verdsettelsen av trekkpliktige naturalytelser deles i tre grupper, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8 B, C og D:

  Reglene for inntektsåret 2018 og tidligere

  Med unntak av naturalytelser hvor det er fastsatt satser for beregning av verdien av naturalytelsen, skal omsetningsverdi som hovedregel benyttes, jf. skattebetalingsforskriftens gamle bestemmelser i § 5-8-30.

  Med omsetningsverdien for varer, driftsmidler og tjenester som er:

  • tilvirket/utført av arbeidsgiver, herunder bruk av eiendeler tilhørende arbeidsgiver og/eller
  • innkjøpt til driften hos arbeidsgiveren

  menes den pris (inklusiv eventuell merverdiavgift) som arbeidsgiveren ville ha oppnådd om han hadde solgt varen og/eller tjenesten på den måten som er vanlig i hans bedrift.

  Omsetningsverdien for varer og/eller tjenester som er kjøpt spesielt for arbeidstakerne, skal normalt verdsettes til arbeidsgiverens anskaffelsesverdi med tillegg for eventuell merverdiavgift, jf. skattebetalingsforskriftens gamle bestemmelse i § 5-8-30 første ledd bokstav b.

  Reglene for inntektsåret 2019

  Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi, det vil si den pris inklusive mva som er allment tilgjengelig for forbrukere i sluttmarkedet for samme vare eller tjeneste (markedspris). Rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelig for forbrukere kan tas med ved beregning av omsetningsverdien, når den reduserte prisen kan sannsynliggjøres ved annonse, prislister e.l, se skattebetalingsforskriften § 5-8-30 første ledd bokstav a og b.

  Se blant annet følgende temaer og uttalelser:

  Unntak

  Finansdepartementet har 10. mai 2019 besluttet å innføre et unntak til hovedregelen for verdsettelse av skattepliktige personalforsikringer dekket av arbeidsgiver, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Dette er tilsvarende slik reglene for verdsettelse var før 1. januar 2019. Unntaket er begrunnet med at det er krevende for arbeidsgiver å verdsette fordelen av personalforsikringer og at verdsettelsen kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver når markedsverdien for tilsvarende forsikring i privatmarkedet må oppdrives. Unntaket er hjemlet i FSFIN § 5-15-5 (14) med virkning fra og med 1. januar 2019.

  Dette betyr at eksempelet i SKD 060519 pkt. 2.6 ikke er korrekt og at fordelen ved arbeidsgivers fremforhandling av en lavere pris på forsikringen enn markedspris, ikke er skattepliktig for den ansatte.

  Egenbetaling

  Betaler arbeidstakeren noe for naturalytelsen, skal betalingen som hovedregel trekkes fra den fastsatte verdien før trekkberegningen. Det er en forutsetning at arbeidstakerens egenbetaling kan dokumenteres, og at det betalte er inntektsført hos arbeidsgiveren, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-30 (4). Ved arbeidstakerens bruk av arbeidsgiverens bil (fri bil), skal fordelen ikke reduseres med eventuelt vederlag betalt av arbeidstakeren, jf. skatteloven § 5-13 (1) tredje punktum.

  Stikkord:

  • verdsetting,
  • frynsegoder,
  Verdsettelse av naturalytelser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan