Nedskrivning generelt

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Nedskrivning varige driftsmidler

Konto
1200 Maskiner og anlegg
Kredit
6050 Nedskrivning av varige driftsmidler
Debet

Regnskap

I konteringseksempelet over vil kreditposten være den aktuelle konto som nedskrivningen gjelder. Her er kun brukt eksempel med konto 1200 for å illustrere metodikken.

Varige driftsmidler skal vurderes for nedskrivning ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, se rskl. § 5-3, 3. ledd.

Stikkord: nedskriving, driftsmiddel, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Reversering av nedskrivning