Nedskrivning generelt

Nedskrivning av immaterielle eiendeler

Nedskrivning varige driftsmidler

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

Reversering av nedskrivning

Konto
1210 Maskiner og anlegg under utførelse
Debet
6059 Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Kredit

Regnskap

I konteringseksempelet vil debetposten være den aktuelle konto som nedskrivningen i sin tid ble tatt mot. Her er kun brukt eksempel med konto 1200 som anvendt i avsnittet over om nedskrivning av varige driftsmidler.

Se nærmere om reversering av nedskrivning i Nedskrivning av anleggsmidler (GRS) avsnittet kalt "Reversering av nedskrivninger".

Stikkord: nedskriving, anleggsmiddler, anleggsaktiva