Nedskrivning for dummies

Lovens og standardenes krav

Nedskrivning av immaterielle eiendeler under utvikling

I henhold til GRS skal en test for nedskrivning foretas kun dersom det foreligger indikatorer på varig verdifall. Det skal tas stilling til om det foreligger indikasjoner på verdifall ved hver regnskapsavleggelse iht rskl § 5-3 og NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler kap. 3.

For et utviklingsprosjekt kan det tas det utgangspunkt i et business case eller tilsvarende beslutningsgrunnlag ved igangsetting av prosjektet. Det gjøres en vurdering av om forutsetninger i beslutningsgrunnlaget fremdeles er til stede eller om det er oppstått vesentlige endringer, derunder estimerte kostnader på utviklingen og beregnet positiv effekt på kontantstrømmen, som grunnlag for balanseført verdi (økt inntjening/besparelse av kostnader). Videre vurderes status mht kritiske faktorer, forretningsmessig og finansiell risiko eller endringer i fremdriftsplaner.

Malen for en nedskrivningstest av immaterielle eiendeler under utvikling viser en mulig måte å gjøre en vurdering på. Det bør allikevel alltid vurderes om det er forhold i det aktuelle tilfellet som tilsier at andre momenter bør tas hensyn til.

Stikkord: nedskriving, immatrielle, imaterielle, fjernsyn, kmva, anleggsmiddler, anleggsaktiva

Omtale i andre temaer

Noteeksempler

Maler for og tema om nedskrivningstester