Nøkkelmannsforsikring - premie

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Nøkkelmannsforsikring er en type livsforsikring som bedrifter kan tegne på nøkkelpersoner som de er helt avhengige av i den daglige driften og som vil medføre store økonomiske tap ved midlertidig og/eller permanent frafall. Med en nøkkelmannsforsikring er bedriften sikret en utbetaling fra forsikringsselskapet dersom nøkkelpersonen skulle bli kritisk syk eller i verste fall død. Nøkkelmannsforsikring er kapitalforsikring, normalt uten oppsparing.

Lønn

Når bedriften betaler premie på livsforsikringer til nøkkelpersoner og forsikringssummen i sin helhet blir utbetalt til bedriften, vil ikke dette være skattepliktig for den ansatte. Det skal derfor ikke trekkes forskuddsskatt, betales arbeidsgiveravgift eller innrapporteres på den ansatte.

Skatt

Livsforsikringspremier blir ikke ansett som en kostnad til inntekts ervervelse eller rentekostnad, og er derfor ikke fradragsberettiget etter sktl. § 6-1. Dette gjelder også for nøkkelmannsforsikringer, se Skatte-ABC.

Stikkord: dødsfallskapital, dødsrisikoforsikring, kompanjongforsikring, kritisk sykdom, generalforsamling, nøkkelpersonsforsikring

Nøkkelmannsforsikring - utbetaling