Klassifisering i regnskapet

Konto
1360 Obligasjoner
Debet

Obligasjoner som er vurdert som en langsiktig investering, skal føres opp som anleggsmidler i balansen. Se NRS 18.13 og NRS 8.4.3.3.6. Se nærmere i Klassifisering av eiendeler - Obligasjoner for klassifisering som langsiktig eller kortsiktig.

Stikkord: kmva

Vurdering

Renteendring og nedskrivning

Valuta

Noteopplysninger

Skjemaer