Klassifisering i regnskapet

Vurdering

Renteendring og nedskrivning

Valuta

Noteopplysninger

Se «Notesjekklisten (GRS)» i punktet "Obligasjoner".

Små foretak
Små foretak trenger ikke gi tilleggsinformasjon om obligasjoner i notene, men de må angi hvor stor del av fordringene som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Se NRS 8.4.3.3.6.3.

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon

Skjemaer