Klassifisering i regnskapet

Vurdering

Renteendring og nedskrivning

En renteendring for obligasjoner anses ikke som forbigående og derfor vil en renteøkning medføre at det må gjøres en nedskrivning. Faller grunnlaget for nedskrivning bort, skal den reverseres.

For obligasjoner uttaler departementet i forarbeidene (Ot.prp. 42) at obligasjonene skal vurderes etter de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler. Det heter videre at som påpekt av utvalget, bygger både direktivet og norske regler på et nedskrivningskriterium som er knyttet til prisdannelsen og ikke til den enkelte investors intensjoner. Nedskrivning kan derfor ikke unnlates selv om den regnskapspliktiges intensjon er å eie obligasjonene til forfall.

Stikkord: nedskriving

Valuta

Noteopplysninger

Skjemaer