Klassifisering i regnskapet

Vurdering

Renteendring og nedskrivning

Valuta

Noteopplysninger

Skjemaer

  • «Obligasjoner - vurdert som anleggsmiddel »
  • «Obligasjoner - vurdert som omløpsmidler »