Klassifisering i regnskapet

Vurdering

Renteendring og nedskrivning

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta skal vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt (dagskurs). Departementet sier i forarbeidene at pengeposter omfatter obligasjoner, fordringer, bankinnskudd, kontanter og lignende. Det følger av NRS 20.11 at ”Pengepost er en rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et kontantbeløp som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Se nærmere om hva som menes med dagskurs i «Regnskapsloven - kommentarutgave (EY) -> § 5-9».

Obligasjoner eller fastrentefordringer i valuta skal som hovedregel vurderes for nedskrivning i utenlandsk valuta, og deretter omregnes til dagskurs.

Noteopplysninger

Skjemaer