Offentlig infrastruktur - Avinor-saken

Kort om saken

Dommens betydning for private utbyggere og kommuner/fylkeskommuner

Justeringsmodellen innebærer at den private part kan overføre justeringsrett (tilsvarende mva-kostnaden) til kommunen/fylkeskommunen. Kommunene/fylkeskommunen kan deretter få mva-fradrag eller kompensasjon. Det kan avtales at kommunes/fylkeskommunen viderebetaler mva-beløpet til byggherren som er den som har hatt utgiften.

For private utbyggere som ikke har rett til fradrag for inngående mva på kostnader til offentlig infrastruktur kan denne dommen være en god nyhet.

Dette gjelder typisk for utbyggere av boliger og næringseiendom. Etter at dommen slår fast at infrastruktur blir sett på som kapitalvare, vil utbyggere kunne bruke den såkalte "justeringsmodellen" for å få tilbake mva. Boligutviklere har normalt ikke rett til mva-fradrag siden boligsalg ikke er mva-pliktig. Ved overføring av infrasstrukturtiltakene vederlagsfritt til kommune/fylkeskommune med en justeringsrett, vil kommunen/fylkeskommunen få mva-fradrag/kompensasjon som de kan viderebetale til boligutvikleren.

For næringsutviklere kan "justeringsmodellen" også være nyttig. Den kan være et alternativ til "anleggsbidragsmodellen" som ikke alltid er ønskelig. Der hvor næringsutviklere allerede har fått mva-fradrag på infrastrukturtiltak vil de i utgangspunktet tape fradraget ved overføring av infrastrukturen til kommunen/fylkeskommunen. De vil kunne beholde mva-fradraget der hvor kommunene/fylkeskommunen overtar justeringsforpliktelsen etter avtale.