Diverse avgifter og gebyrer

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
Debet

Satser

Rettsgebyr

Merverdiavgift

Offentlige gebyrer og avgifter er tjenester omsatt som et ledd i utøvelse av offentlige myndighet og er omfattet av merverdiavtiftsunntaket i mval. § 3-9. Dette gjelder bl.a. særavgifter av fiskal karakter, som for eksempel årsavgift for motorkjøretøyer/trafikkforsikringsavgift og avgifter av strafferettslig eller sanksjonsmessig karakter. Det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for merverdiavgift der slike tjenester er kjøpt.

Eksempler på offentlige gebyrer og avgifter som er omfattet av merverdiavgiftsunntaket er:

  • gebyrer til domstolene
  • plan- og bygningsetatens gebyrer for behandling av søknader
  • tollvesenets gebyrer for tolldeklarering etter arbeidstid
  • gebyrer for utskrift fra offentlige registre og for utstedelse av attester mv.
  • finanstilsynsavgift - finanstilsynets utgifter i forbindelse med tilsynsarbeid på de ulike gruppene av institusjoner, jf. finanstilsynsloven § 1, som årlig blir fordelt etter finanstilsynsloven § 9.

Avgiftsunntaket i mval. § 3-9 gjelder ikke for gebyrer og avgifter der den offentlige virksomhet konkurrerer med andre ikke offentlige myndighetsutøvere. Omsetning av varer vil heller ikke være omfattet av dette unntaket. Slike gebyrer, avgifter og varer vil derfor være avgiftspliktige og fradragsberettiget til bruk i avgiftspliktig virksomhet, mval. § 8-1.