Generelt

Investeringstilskudd

Driftstilskudd

Driftstilskudd resultatføres ifølge NRS 4.2.3 samtidig som den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere, og bør føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til.

Tilskudd med tilknytning til bestemte driftskostnader bør behandles som kostnadsrefusjon. Enkelte foretak kan i betydelig grad være avhengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd kan i enkelte tilfeller gi et misvisende bilde av aktiviteten, og bruttoføring bør legges til grunn.

Tilskudd er ofte knyttet opp med flere betingelser. Resultatføring av tilskudd kan først skje når det er sannsynlig at betingelsene er eller vil bli oppfylt.

Tilskudd kan være gitt på generelle vilkår uten at det er direkte relatert til spesifikke resultatposter eller driftsrelaterte hendelser. I slike tilfeller må det foretas en grundig vurdering av tilskuddsordningen og tilhørende aktiviteter.

Stikkord: driftsstøtte

SkatteFUNN

Noteopplysninger

Skatt