Generelt

Det foreligger ingen spesielle regler i norsk regnskapslovgivning for behandling av offentlige tilskudd. Resultatføringen må være i samsvar med de generelle vurderingsreglene i regnskapslovgivningen. NRS 4 regulerer regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Standarden er også retningsgivende for tilskudd fra andre kilder enn det offentlige.

Offentlige tilskudd er ifølge NRS 4.2.1 en overføring av et økonomisk gode fra det offentlige til et foretak mot at foretaket oppfyller visse betingelser. Begrepet "offentlig" omfatter alle typer offentlige organer eller kontorer, såvel nasjonale som lokale. Det inkluderer også organer og kontorer innen internasjonale sammenslutninger.

Tilskudd til foretak kan gis av ulike årsaker. Ved behandlingen av tilskudd er det realiteten bak tilskuddet som er avgjørende og ikke formen.

Tilskudd kan gis som driftstilskudd eller som investeringstilskudd:

  • Driftstilskudd er hovedsakelig tilskudd som relaterer seg til bestemte perioder eller aktiviteter.
  • Investeringstilskudd gjelder tilskudd til bestemte eiendeler som skal benyttes i den videre drift av foretaket.

Tilskudd kan være skjult, som f.eks. helt eller delvis rentefrie lån, subsidiert husleie o.l. Slike tilskudd bør så langt det lar seg gjøre estimeres og regnskapsføres. Ofte vil det kunne være problemer med å bestemme markedsverdien. Når det ikke er mulig å estimere en reell markedsverdi, bør omfanget av tilskudd opplyses i note til regnskapet.

Investeringstilskudd

Driftstilskudd

SkatteFUNN

Noteopplysninger

Skatt