Generelt

Investeringstilskudd

Driftstilskudd

SkatteFUNN

Foretak med rett til ekstra skattefradrag for utgifter til forskning og utvikling (FoU) gjennom SkatteFUNN-ordningen, jf. skatteloven § 16-40, skal regnskapsmessig behandle skattefradraget som et offentlig tilskudd. Se mer om dette i «SkatteFUNN».

Den regnskapsmessige behandlingen avhenger derfor av om utgiftene til FoU balanseføres eller kostnadsføres. Resultatføring av tilskuddet kan først skje når det er sannsynlig at betingelsene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt.

Tildelingen av tilskuddet skjer i form av at det gis et ekstra skattemessig fradrag. Motposten blir derfor redusert betalbar skatt, eventuelt kortsiktig fordring dersom SkatteFUNN-tilskuddet er større enn betalbar skatt.

Ved beregningen av årets skattekostnad må resultatført tilskudd føres som en permanent forskjell.

Noteopplysninger

Skatt