Lånerenter

Gebyr, provisjon og omkostninger

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8150 Rentekostnad banklån
Debet

Skatt

Kostnader som långiver krever for etablering, opprettholdelse og avvikling av låneforhold likestilles med renter. Det gis derfor fradrag for slike kostnader jf. skatteloven § 6-40 (1). Eksempler på slike kostnader er:

  • formidlingsprovisjon
  • fornyelsesprovisjon
  • etableringsgebyr
  • behandlingsgebyr
  • portoomkostninger
  • innfrielsesgebyr
  • omkostninger/gebyr ved fravikelse av prioritet

For mer om slike kostnader, se Skatte-ABC.

Bokføring

Omkostninger ved låneopptak likestilles altså med renter og bokføres derfor på samme måte som rentekostnadene. Dersom man ønsker å skille mellom låneopptakskostnader og renter, kan låneopptakskostnadene bokføres på egen konto, f.eks. konto 8179 Annen finanskostnad.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven, og omkostninger ved låneopptak avgiftsberegnes derfor ikke jf. mval. § 3-6 bokstav b.
Det betyr at renter, gebyr og provisjoner som har sammenheng med utlånsvirksomhet ikke blir avgiftsberegnet, og det er følgelig ikke aktuelt med fradrag for mva.

Stikkord: bevilgningsprovisjon, etableringsgebyr, etableringsgebyr lån, etableringskostnad, etableringskostnader lån, etableringsomkostninger, etableringsprovisjon, formidlingsprovisjon, garantiprovisjon, innfrielsesgebyr, lånegebyrer, pantelån gebyr, purregebyr, termingebyr, terminkostnader, terminutsettelseskostnader, kostand, omkostning, kostnad

Omkostninger til andre enn långiver