Lånerenter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8150 Rentekostnad banklån
Debet

Skatt

Alle renter av skattyters egen gjeld, uavhengig av formålet med gjelden, er som hovedregel fradragsberettiget, se sktl. § 6-40. Det gis fullt fradrag for renter selv om rentene knytter seg til gjeld som det er redusert fradragsrett for ved formuesfastsettingen etter sktl. § 4-19, se Skatte-ABC.

Skattedirektoratet har i UTV 2016/851 vurdert at det skal det legges vekt på følgende ved vurderingen av om det foreligger "renter av gjeld" for skatteformål:

  • Om ytelsen er knyttet til et gjeldsforhold mellom långiver og låntaker som er etablert eller er under etablering.
  • Om ytelsen til långiver er vederlag for en kredittytelse.
  • Om ytelsen som er knyttet til andre enn långiver er vederlag for kredittytelsen.

Se mer om fradragsretten for renter av gjeld i Skatte-ABC.

For behandling av byggelånsrenter, se eget tema.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven, og omkostninger ved låneopptak avgiftsberegnes derfor ikke jf. mval. § 3-6 bokstav b.
Det betyr at renter, gebyr og provisjoner som har sammenheng med utlånsvirksomhet ikke blir avgiftsberegnet, og det er følgelig ikke aktuelt med fradrag for mva.

Stikkord: rentekostnader, rentekostnader lån, renter, renter lån, kostand, omkostning, kostnad

Gebyr, provisjon og omkostninger

Omkostninger til andre enn långiver