Lånerenter

Gebyr, provisjon og omkostninger

Omkostninger til andre enn långiver

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7770 Bank- og kortgebyr
Debet

Skatt

Kostnader som betales til andre enn långiver er normalt ikke å anse som renter. Dette gjelder f.eks.

  • honorar mv. til takstmenn for taksering av fast eiendom
  • gebyr for tinglysing av pantobligasjon, meglerprovisjon betalt til andre enn långiveren
  • honorar til person som fører tilsyn med fremdriften av byggearbeid før godkjennelse av utbetaling av byggelånet
  • kostnader til egne rådgivere til gjennomgang av lånedokumenter, sikkerhetsstillelse, taksering, forsikring, utarbeidelse av prospekter og andre kostnader som påløper for å få på plass finansiering.

Slike finansieringskostnader til andre enn långiver er fradragsberettigede etter sktl. § 6-1 hvis de har tilknytning til en virksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

Dersom slike kostnader til andre enn långiver har tilknytning til gjelden og tilsvarer den høyere rente som ville blitt krevet hvis långiver selv hadde hatt misligholdsrisikoen, skal kostnaden likevel anses som rente etter sktl. § 6-40. Dette gjelder f.eks. garantiprovisjoner. Se SKD 15. mars 2016 i Utv. 2016/851. Det samme gjelder omkostninger til takstmenn i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente. Konvertering av byggelån til fast lån anses ikke som konvertering for å oppnå lavere rente, og kostnader til dette klassifiseres derfor som øvrige finansieringskostnader og ikke som renter.

Gebyr som boligbyggelag ilegger når en andelshaver etter eget ønske foretar en individuell nedbetaling av andel fellesgjeld i borettslag anses som fradragsberettigede renter.

Se mer i Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Finansieringstjenester er unntatt fra loven, og omkostninger ved låneopptak avgiftsberegnes derfor ikke jf. mval. § 3-6 bokstav b.
Det betyr at renter, gebyr og provisjoner som har sammenheng med utlånsvirksomhet ikke blir avgiftsberegnet, og det er følgelig ikke aktuelt med fradrag for mva.

Stikkord: kostnad