Omregistreringsavgift

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Generelt

Omregistreringsavgift betales til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret. Det forutsettes at kjøretøyet tidligere har vært registrert i Norge.

Avgiften gjelder for mopeder, motorsykler, beltemotorsykler, personbiler, varebiler, busser, lastebiler og biltilhengere over 350 kg, se Skatteetatens kalkulator for omregistreringsavgift for informasjon om omregistreringsbeløp og Stortingets vedtak om omregistreringsavgift for fullstendig oversikt over hvilke kjøretøy som omfattes av omregistreringsavgiften. F.o.m. 2018 er elbiler og hydrogenbiler fritatt fra omregistreringsavgift. Dette gjelder ikke hybridbiler, som fortsatt er omfattet av reglene for omregistreringsavgift.

For at ny eier skal bli registrert må eierskiftet meldes til Statens vegvesen. Salgsmeldingen kan leveres på papir eller på nett. Kjøretøyet vil ikke bli registrert på ny eier før korrekt utfylt salgsmelding er mottatt. Dvs. at omregistreringsavgiften vil bli sendt til gammel eier så lenge salgsmelding ikke er godkjent. Det er Skatteetaten som har ansvar for å kreve inn omregistreringsavgiften, og avgiften må være betalt på forskudd før omregistrering av kjøretøy kan gjennomføres. EU-kontrollen må i tillegg være utført innenfor de gitte frister før kjøretøyet kan omregistreres.

Dersom omregistreringsavgiften ikke er betalt innen fristen, kan skattekontoret stoppe bruken av kjøretøyet inntil avgiften er betalt, se sktbl. § 14-11 (1). Begrensningen i bruksretten kan f.eks. være:

 • å avskilte kjøretøyet sktbl. § 14-11 (3)
 • å nekte på- eller omregistrering, sktbl. § 14-11 (2)

Et avregistrert kjøretøy kan ikke påregistreres og et registrert kjøretøy kan ikke omregistreres på ny eier før kravet er betalt. For rutiner angående varsel om stansing, se sktbf. § 14-11-1.

Kjøper og selger er solidarisk ansvarlige for betaling av siste termin av avgiften, se sktbl. § 16-40, og kjøretøyet kan stanses også overfor de solidarisk ansvarlige. Se mer om emnet i Skattebetalingshåndboka § 14-11.

Kjøpsheving eller omlevering

Skatteetaten kan gi fritak for avgiften ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering av et første gangs registrert kjøretøy i Norge. Fritaket forutsetter at det foreligger en erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet eller omlevert etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser, eventuelt utskrift fra rettsprotokoll som bekrefter dette. Fom. 1. januar 2013 er det i tillegg et krav om dokumentasjon på at selger har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

I de tilfeller der kjøretøyet som er tilbakeregistrert på selger, skal omregistreres til nye eier, som en følge av kjøpsheving eller omlevering, kan Skatteetaten også gi fritak for omregistreringsavgiften. Det er en forutsetning for fritaket at salget til ny eier er belastet med merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Omorganisering av selskap

Fra og med 1. januar 2016 er det gitt fritak for omregistreringsavgift ved omorganisering av selskap dersom:

 • omorganiseringen er skjedd med lovfestet selskapsrettslig kontinuitet, f.eks. fusjon
 • omorganiseringen erellerkunnehablittgjennomførtmedskattemessigkontinuitetetterutvalgtebestemmelseriskatteloven, som
  • sktl. § 11-2 skattefri fusjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.m.
  • sktl. § 11-3 skattefri fusjon av deltakarlikna selskap
  • sktl. § 11-4 skattefri fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.m.
  • sktl. § 11-5 skattefri fisjon av deltakarlikna selskap
  • sktl. § 11-11 grenseoverskridande fusjon, fisjon og aksjebytte
  • sktl. § 11-20 skattefri omdanning av virksomhet. Det følgjer av skattelovforskrifta § 11-20-1 at dette omfattar omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap av
   • a. enkeltpersonforetak
   • b. virksomhet drevet av kommune eller fylkeskommune
   • c. interkommunalt selskap
   • d. deltakerlikna selskap som omfattast av skattelova § 10-40
   • e. samvirkeføretak
   • f. statsføretak
   • g. norskregistrert utenlandsk selskap skattepliktig etter skattelova § 2-2 første ledd bokstav e

De som har rett på fritaket må på eget initiativ erklære dette til Skatteetaten når kjøretøyet skal omregistreres.
Erklæringen må inneholde:

 • navn og organisasjonsnummer på de selskapene som har blitt omorganisert
 • dato for omorganiseringen
 • hjemmelen for lovfestet selskapsrettslig kontinuitet eller skattemessig kontinuitet som gir grunnlaget for fritaket

For ytterligere informasjon se Skattedirektoratets avgiftsrundskriv punkt 4.12 og Stortingets vedtak om omregistreringsavgift 2020 § 2 bokstav k.

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på omregistreringsavgift og avgiften bokføres derfor uten fradrag for mva.

Bokføring

Omregistreringsavgiften skal behandles og bokføres som en del av kjøretøyets kostpris.

Stikkord: biler, henger, motorvognavgift, omregistrering, omregistrering biler skattemessig kontinuitet, omregistrering fisjon, omregistrering fusjon, omregistreringsavgift, omregistreringsavgift fisjon, omregistreringsavgift fusjon, omregistreringsavgift kjøp, registreringsavgift, registreringsavgift firmabil, skattemessig kontinuitet, tilhenger, erverv