Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer

Ansattes egenhandel - 3 år

Rapporter om ansattes egenhandel i foretak som nevnt i verdipapirhandelloven § 8-1 første ledd skal oppbevares i tre år, se vphl. § 8-5 (2).

Innsidelister - 5 år

Liste over personer med tilgang til innsideinformasjon skal oppbevares i fem år, se vphl. § 3-5.

Investeringstjenester - 5 år

Lister over alle investeringstjenester, herunder alle utførte transaksjoner skal oppbevares i fem år, se vphl. § 9-11 (1) nr. 7.