Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Alternative investeringsfond

Dokumentasjon av rådgivning og markedsføring knyttet til alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer skal oppbevares i 5 år, jf. lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 7-4.

Ambassader og konsulater

Salgsdokumenter i forbindelse med søknad om refusjon for fremmede lands ambassader og konsulater skal oppbevares i 3 år, se fmva. § 10-2-5 (2).

Bank og finans

Kundespesifikasjoner og leverandørspesifikasjoner, samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i disse spesifikasjonene skal oppbevares i ti år, se bff. § 8-13-4, jf. § 8-13-3.

Bygg og anlegg

Opprinnelig timeliste på papir (evt. skannet for elektronisk lagring) skal oppbevares i 3,5 år, se bff. § 8-1-5 første ledd tredje punktum. Oppbevaringsplikten gjelder ikke dersom vilkårene i bff. § 8-1-5 første ledd fjerde punktum er oppfylt, se bff. § 8-1-5 første ledd fjerde punktum.

Prosjektregnskap for bygg- og anleggsvirksomhet som nevnt i bff. § 8-1-4 skal oppbevares i 10 år, se bff. § 8-1-5.

Finansielle institusjoner - 5 år

Dokumentasjon som viser hvordan en konto er gjennomgått etter reglene i skatteforvaltningsforskriften kapittel D til I.
Hjemmel: skatteforvaltningsforskriften § 7-3-13

Frivillig org. Mva komp. - 3 år

Forenklet modell - merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
Alt regnskapsmateriale for søknaden dersom ikke strengere krav følger av annen relevant lovgivning.
Hjemmel: forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 25 første ledd

Dokumentert modell - merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
Alt regnskapsmateriale for søknaden dersom ikke strengere krav følger av annen relevant lovgivning.
Hjemmel: forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 25 annet ledd

Fordeling av rom/mat i hotellnæring - 5 år

Kalkyle til fordelingen av bruttopensjonsprisen i hotellnæring skal oppbevares i 5 år, se bff. § 8-6-5.

Foretak, midlertidig på land - 10 år

Foretak som driver midlertidig virksomhet på land.
Dokumentasjon som angitt i bff. § 8-8-4.
NB! Gjelder ikke for petroleumsutvinning og rørledningstransport.
Hjemmel: bff. § 8-8-5

Internasjonale organisasjoner

Salgsdokumenter i forbindelse med søknad om refusjon for internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter skal oppbevares i 3 år, se fmva. § 10-3-2 (2).

Kraftforetak

Kraftforetak må lagre produksjonsdataene elektronisk i syv år, se FSFIN § 18-3-8.

Petroleumsutvinning og rørledningstransport

Oppbevaringspliktig materiale for petroleumsutvinning og rørledningstransport skal oppbevares i 15 år, se bff. § 8-9-4, jf. bfl. § 13.

Utenlandsk foretak på norsk sokkel - 10 år

Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel
Dokumentasjon som angitt i bff. § 8-8-4.
NB! Gjelder ikke for petroleumsutvinning og rørledningstransport.
Hjemmel: bff. § 8-8-5

Utenlandsk foretak - 3 år

Utenlandske foretak som ikke lenger har bokføringsplikt til Norge
Hjemmel: bff. § 7-4 andre ledd

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dokumentasjon på inntakskost for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner skal oppbevares i 5 år, se bff. § 8-11-3, jf. § 8-11-2

Taxinæringen

Skiftlapper fra taxinæringen skal oppbevares i 5 år, se bff. § 8-2-3, jf. § 8-2-2.

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer