Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Tolldeklarasjon og grunnlagsdokumenter innførsel varer - 10 år

Oppbevaring av tolldeklarasjonen og grunnlagsdokumentene til denne skal oppbevares i ti år fra utgangen av det året deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene. Med grunnlagsdokumenter menes alle dokumenter som er utstedt i forbindelse med innførsel av varen, jf. tollforskriften § 4-20-2. Dette kan være faktura, fraktbrev, særskilte tillatelser mv. Tollforskriften krever dermed at slike tolldeklarasjoner mv. skal oppbevares lengre enn det som følger av det generelle kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven.

Tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd.

Annen disp. ufortollet vare - 10 år

Annen disponering av ufortollet vare. Deklarasjoner etter tolloven § 4-24 og grunnlagsdokumenter.
Hjemmel: tollforskriften § 4-12-1 (3) første punktum

Frigjøring ufortollet vare - 10 år

For frigjøring av ufortollet vare - fortolling. Deklarasjoner etter tolloven § 4-20 og grunnlagsdokumenter.

Hjemmel: tollforskriften § 4-12-1 (3) første punktum

Historisk logg - 10 år

Deklarantens historiske register eller logg over alle meldinger.
Hjemmel: tollforskriften § 4-13-4 (1)

Meldinger etter kap 4. med unntak - 1 år

Meldinger etter tolloven kapittel 4 med unntak for deklarasjoner etter tolloven § 4-20, § 4-23 og § 4-24 og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner (ti år), samt for papirbaserte deklarasjoner etter tolloven § 4-22 (tre år).
Hjemmel: tollforskriften § 4-12-1 (3) tredje punktum

Papir for grensekryssende sending - 3 år

Papirbaserte deklarasjoner etter tolloven § 4-22
Hjemmel: tollforskriften § 4-12-1 (3) annet punktum

Preferansekontroll, opprinnelsesbevis - 10 år

Dokumentasjon av krav om preferansetoll og opprinnelsesbevis.
Hjemmel: tolloven § 8-5, tollforskriften § 8-5

Tillatelse til utførsel - 10 år

Deklarasjoner etter tolloven § 4-23 og grunnlagsdokumenter.

Hjemmel: tollforskriften § 4-12-1 (3) første punktum

Tollagerregnskap - 5 år

Tollagerregnskapet med nødvendig dokumentasjon
Hjemmel: tollforskriften § 4-30-4 (4)

Pakksedler - 3,5 år

Utgående pakksedler eller tilsvarende dokumentasjon som følger varen eller sendes til kjøper på annen måte skal oppbevares i tre år og seks måneder, se bfl. § 13 første ledd nr. 7, jf. § 13 annet ledd annet punktum.

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer