Regnskapsmateriale

Regnskapssystem o.l.

Lønn og personal

Arbeidet tid - 3,5 år

Dokumentasjon av arbeidet tid (intern tid, kunder/oppdrag)
Hjemmel: bff. § 7-3 andre ledd, jf. § 5-14

Lønningsregnskap, ikke bokf. plikt - 5 år

Lønningsregnskap - arbeidsgiver som ikke har bokføringsplikt
Dokumentasjon iht. sktbf. § 5-11-2
Hjemmel: sktbf. § 5-11-2 (10)

Lønnsopplysningspliktige ytelser - 5 år

Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser. Skal oppbevares i Norge i 5 år etter regnskapsårets slutt, se bfl. § 13 første ledd nr. 2, jf. § 13 annet ledd, første punktum.

Refusjon av sykepenger fra NAV - 5 år

Krav på refusjon av sykepenger skal dokumenteres med inntektsopplsyningsskjema (NAV 08-30.01) og sykemeldingen del d, og utgjør dokumentasjon for bokførte opplysninger som skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, jf. bfl. § 13 annet ledd, jf. bfl. § 13 første ledd nr. 3. Se SKD 191118.

Personallister - 3,5 år

Personalliste, som inkluderer ulønnet og innleid personale
Hjemmel: bff. § 8-5-7, jf. § 8-5-6

Timelister - 3,5 år

Dokumentasjon av antall arbeidede timer (lønn)
Hjemmel: bff. § 7-3 første ledd, jf. § 5-6 femte ledd

Stikkord: arbeidsvederlag

Transaksjoner med nærstående o.l.

Styrepapirer o.l

Regnskapsførers dokumentasjon

Revisors dokumentasjon

Frakt og toll

Bransjespesifikke krav

Ved selskapsendringer

Børs og verdiapirer